Maplesville vs Thorsby - Varsity GirlsJemison vs Verbena - Varsity Boys